Login Extranet

 

Nieuws

Waarschuwing 2C-B pillen

Er zijn op dit moment donkerroze pillen met het Tesla‐logo in omloop. Deze pillen worden verkocht als 2C‐B, maar bevatten in plaats daarvan een zeer hoge dosis (>10mg) van het potente tripmiddel DOC (2,5‐dimethoxy‐4‐chlooramfetamine). Bekende effecten van DOC zijn agitatie en agressie, langdurige en hevige hallucinaties, tachycardie, rhabdomyolyse, insulten en hyperthermie. Deze effecten kunnen reeds bij zeer lage doseringen (1 à 2mg) optreden. Omdat gebruikers verwachten 2C‐B te gebruiken, kunnen de onverwachte, hevige en langdurige hallucinaties zorgen voor angst en paniekaanvallen. Deze pillen zijn betrokken geweest bij meerdere ziekenhuisopnames.

Hoe te handelen?

  • Behandeling van een DOC‐intoxicatie is primair op basis van klinisch beeld, zie volgende bladzijde voor behandelingsmogelijkheden van het NVIC;
  • Neem contact met ons op wanneer u het vermoeden heeft dat het om de bovenbeschreven drugs gaat (drugsincidenten@trimbos.nl of bij urgente vragen buiten werktijden via 030 ‐ 2971119).

Symptoombestrijding

  • Geagiteerd delier: Bij een geagiteerd delier vormen plotselinge hartdood en hyperthermie een reëel gevaar. Beide kunnen door snelle, adequate sedatie worden voorkomen. Sedatie bij een geagiteerd delier wordt vaak met antipsychotica (bv. haloperidol) gedaan. Bij behandeling met antipsychotica is een verhoogde kans op ongewenste bijwerkingen (maligne neurolepticasyndroom, verlaging van de insultdrempel, hypotensie en verlenging van het Qt-interval).
  • Tachycardie en hypertensie: Bij de meeste patiënten volstaat behandeling met een benzodiazepine. Gecombineerde adrenerge en serotonerge effecten kunnen echter ook leiden tot ernstige hypertensie met perifere vasoconstrictie, die zich uit als een wit of blauw verkleurde huid en soms resulteert in ischemie van de extremiteiten. Daarnaast kan ernstige hypertensie gepaard gaan met een intracerebrale bloeding en cardiale ischemie. Wanneer benzodiazepines onvoldoende effectief zijn of complicaties zoals ischemie of bloedingen optreden, kan voor de keuze van het middel en de streefwaarden voor de bloeddruk de richtlijn ‘Hypertensieve crisis’ van de Nederlandse Internisten Vereniging worden aangehouden. Gebruik van een bètablokker wordt meestal afgeraden vanwege het ‘unopposed alpha effect’, dat betekent dat blokkade van dilaterende β2-receptoren in combinatie met de aanwezige stimulatie of overstimulatie van α-receptoren kan leiden tot perifere en coronaire vasoconstrictie.
  • Hyperthermie: Vanwege de hoge mortaliteit is snelle en agressieve behandeling belangrijk. Hyperthermie is het gevolg van overmatige fysieke activiteit door adrenerge stimulatie en van spiercontracties door serotonerge stimulatie. Beide zijn te behandelen met benzodiazepines en zo nodig met sedatie en spierverslapping. Daarnaast beperken dehydratie en de vaak hoge omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid de mogelijkheid om warmte af te geven. Agressieve rehydratie is dan ook een essentieel onderdeel van de behandeling. Bij ernstige hyperthermie is het bovendien nodig de patient actief te koelen. Begin met het verwijderen van kleding en gebruik koude infusievloeistof, van bijvoorbeeld 4°C. Onderdompeling in een ijswaterbad is de effectiefste koeltechniek, maar dit is niet in alle ziekenhuizen voorhanden. Andere technieken die gebruikmaken van conductie zijn goede alternatieven, zoals het plaatsen van koelelementen over het gehele lichaam en evaporatie, waarbij de ontblote en bevochtigde patiënt wordt blootgesteld aan een koude luchtstroom. Het is van groot belang de beschikbare methoden snel en simultaan in te zetten met het streven de lichaamstemperatuur in een half uur te laten dalen tot onder de 39°C. Het toedienen van dantroleen zou mogelijk effectief zijn ter bestrijding van ernstige hyperthermie. Toediening van dantroleen kan overwogen worden indien met sedatie met benzodiazepinen en agressieve koelingsmethoden het gewenste effect niet behaald wordt. Dantroleen blokkeert de calcium afgifte uit het sarcoplasmatisch reticulum, waardoor spiercontractie en daarmee gepaard gaande warmteproductie wordt voorkomen.
  • Convulsies: Behandeling bestaat uit een benzodiazepine, rectaal of intraveneus toegediend.

Deel nu!